Flash banner maker online Flash banner maker online Flash banner maker online Flash banner maker online Flash banner maker online Flash banner maker online Flash banner maker online تفريح و سرگرمي - ترجمه ي درس هاي عربي سال سوم راهنمايي

تفريح و سرگرمي

Google

ترجمه ي درس هاي عربي سال سوم راهنمايي

الدرس الاول : درس اول

                                              القصر زجاجی : كاخ شیشه ای

كان لسلیمان جیش قوی من الانسان و الطیر و الحیوان .

                      سلیمان علیه سلام سپاهی نیرومند از انسان و پرنده و حیوان داشت .

فی یوم من الایام : در روزی از روزها

خرج سلیمان لتفقد جیشه .... فنظر بدقة و سال :

                      سلیمان برای پرس و جو كردن (بازدید) ازسپاهش خارج شد (یرون رفت ) .. پس بادقت نگاه كرد و پرسید :

این الهدهد ؟             هدهد كجاست ؟

الطیور : سیدنا ! ... الان ذهب لعمل .           پرندگان : سرورما ! الان (هم اینك ) برای كاری رفت . 

غضب سلیمان لغیاب الهدهد.              سلیمان علیه سلام از غیبت هد هد خشمگین شد .

بعد ساعات رجع الهدهد .              بعد از چند ساعت هدهد برگشت .

این ذهبتَ یا هدهد ؟                  كجا رفتی ای هدهد؟

یا سیدی ! لقد كشفتُ شیئا  عجیبا .                ای سرورم ! چیز عجیبی (شگفت انگیزی ) كشف كرده ام . 

ماذا كشفتَ ؟                                         چی كشف كردی ؟ 

وجدتُ امراة تحكم فی مملكة سبا و لها جیش قوی و عظیم .. والناس  فیها یعبدون الشمس و یسجدون لغیر الله .

         زنی را یافتم كه در مملكت سبا حكومت میكند و سپاهی نیرومند و بزرگ دارد . و مردم در آن خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می كنند .

عجیب! هل تصدق ؟              عجیب است . آیا راست میگویی ؟

نعم . نعم . سیدی !               بله . بله . سرورم

فكتب سلیمان كتابا لملكة سبا .                پس سلیمان (ع) نامه ای به ملكه سبا نوشت .

انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم .

                          بدرستیكه آن از جانب سلیمان است . به درستی كه آن به نام خداوند بخشنده مهربان است .

فی قصر الملكة :                        در كاخ ملكه

الملكة : هذا كتاب یطلب ترك دیننا .         ملكه : این نامه ای است كه میخواهد دینمان را ترك كنیم .       (                  این نامه ای است كه ترك كردن دینمان را می خواهد )

الوزراء : نحن اقویاء ولا خوف علینا .                       وزیران : ما نیرومندیم و هیچ ترسی نداریم .

الملكة : لا . لا . انا اذهب الیه .                ملكه: نه . نه . من به سویش میروم .

انّ الملوك اذا دخلوا قریة أفسدوها .           قطعا پادشاهان هنگامی كه وارد شهری شوند در آن جا فساد ایجاد می كنند .

فی قصر سلیمان :                       در كاخ سلیمان

سلیمان ! یا ایها الملأ ! اطلب منكم عرش ملكةسبا قبل وصولها !

                     سلیمان : ای بزرگان !  تخت حكومتی ملكه سبا را قبل از رسیدنش ازشما میخواهم .

ثمّ امر سلیمان ببناء قصر زجاجی فوق میاه البحر .

                      سپس سلیمان (ع)دستور به ساختن قصری شیشه ای روی آبهای دریا داد را داد.

الملكة فی القصر الزجاجی .             ملكه در كاخ شیشه ای

یا عجبا ... هذا عرشی .! هذا ماء . هذا بحر .! انا اغرق الان ..!

      عجب . این تخت حكومتی من است . این آب .. این دریا .. هم اینك من غرق می شوم .

سلیمان : لا .. لا .. هذا زجاج ، لا ماء .

                       سلیمان : نه .. نه .. این شیشه است نه آب ..!

الملكة : هذه معجزة .               ملكه : این معجزه است .

فنظرت الی السماء و قالت :

                                پس به آسمان نگاه كرد و گفت :

رب انی ظلمتُ نفسی و اسلمتُ مع سلیمان لله رب العالمین .

                           پروردگارا من به خودم ظلم كردم و همراه سلیمان در برابر خداوند پروردگار جهانیان تسلیم  شدم .


خوب . این هم داستان حضرت سلیمان و ملكه سبا .

اما بچه خوب و دانش آموز نمونه اونی است كه بگه :

چه درسی از این داستان گرفته . بگه كه كلمه الملأ با كلمه ملأ كه در پایه دوم خوندید چه تفاوتی داره ؟

هم در قواعد هم در مفهوم . اینكه بگه چرا كلمه دخلوا كه ماضی است به شكل مضارع ترجمه شد . اینكه چرا در عبارت لاخوف ... تو ترجمه كلمه هیچ آورده شده . و خیلی از موارد دیگر . البته شما دانش اموز خوب باید اینا رو بگی نه اونی كه باری به هر جهت درس میخونه .

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

                                         الدرس الثانی : درس دوم

                                    استراق السمع : مخفیانه گوش دادن

فی خیمة قیادة العدو                      در چادر فرماندهی دشمن 

ایها الامراء ! ایها السادة ! معنویات الجنود ضعیفة ...

                        ای فرماندهان ! ای آقایان ! روحیه سربازان ضعیف است .

نحن بحاجة الی هجوم سریع علی قوات العدو .

                                  ما به حمله ای سریع بر علیه نیروهای دشمن نیاز داریم . (نیازمندیم)

احدالامراء : نعم . نعم . حسن ..                  یكی از فرماندهان ! بله . بله . خوب است

احسنت . هذه فكرة جیدة .                     آفرین . این فكر خوبی است .

ولكن .. سیدی .. نحن بحاجة الی معلومات عن مواضع العدو !

        اما . سرورم .... ما به ما به اطلاعاتی از مكان های دشمن نیاز داریم !

كلامك صحیح .              سخنت درست است ..

فذهب جندی العدو لیلا للحصول علی المعلومات .

                                پس سرباز دشمن شب هنگام برای دستیابی به اطلاعات رفت /

و بعد ساعة وصل الی موضع قواتنا . 

                           وبعد از یك ساعت به مكان نیروهای ما رسید .

فی خیمة قیادة قواتنا                          در چادر فرماندهی نیروهای ما

ایها الاخوة !                                     ای برادران

نحن فی هذه  المنطقه مدة طویلة و عدد المقاتلین قلیل الان .. و اكثرهم  فی الخنادق مجروحون شدیدا . انا مسؤول ... فعلینا الرجوع هذه اللیلة . ونحن راجعون عنطریق البحر ان شاء الله .

                        ما مدتی طولانی است در این منطقه ایم و اكنون تعداد رزمندگان كم است و بیشترشان در سنگرها به شدت مجروح و زخمی هستند . من مسئولم ... پس لازم است امشب برگردیم . و اگر خدا بخواهد ما از راه دریا  برمی گردیم  .

فرح  جندی العدو بهذه المعلومات السریة .                    

                                 سرباز دشمن با این اطلاعات محرمانه خوشحال شد .

من ذئب الصحراء ... الی عقاب الصحراء                    از گرگ صحرا به عقاب صحرا 

نعم .. نعم .. انا اسمع                                     بله .. بله .. من می شنوم

سیدی ! سیدی .. اخبارمهمة .. اخبار مهمة جدا

                       سرورم .. سرورم .. خبرهای مهم ... خبرهای بسیارمهم

سمعتُ قبل لحظات هذه الكلمات ..

                    چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم

عدد المقاتلین كثیر ! و هم مسرورون جدا ! اسم قائد العملیات مسعود ! ولهم هجوم هذه اللیلة ! هم قادمون عن طریق البحر  .

                   تعداد رزمندگان زیاد است ! و آنها بسیار خوشحالند . اسم فرمانده عملیات مسعود است . و امشب حمله ای دارند / آنها از راه دریا درحال آمدن هستند .

سمعتَ .. سیدی .. سمعتَ ؟

                       شنیدی ... سرورم .. شنیدی ؟

نعم .. نعم . تمام .                        بله .. بله .. تمام

من عقاب الصحراء الی مقر القائد :                   از عقاب صحرا به پایگاه فرمانده

الهجوم قریب .....                                       حمله نزدیك است

الانسحاب .. الانسحاب ... سریعا .. سریعا ..

                     عقب نشینی ... عقب نشینی .... سریع .. سریع ..


بچه خوبه !

الان باید بگه:

السادة و الاخوة چه نوعی از كلمه هستند و هر چی راجع به اون نوع از كلمه میدونه برا این دوتا بگه .

    باید بگه كلمات راجعون . مقاتلین . مجروحون / مسرورون / قادمون چه نووع كلمه ای هستند و نوع جمعش رو تشخیص بده .

باید بگه چرا كلمه ضعیفه برای معنویات و هذه برای معلومات به صورت مفرد اومده . هم چنین كلمه مهمة برای اخبار

تفاوت قیادة و قائد رو متوجه بشه

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

     لدرس الثالث : درس سوم

                                      الراعیة الصغیرة  : چوپان كوچك (مونث) 

الطفلة تسكن فی الكوخ                                 دختر بچه در كلبهزندگی می كند .

ماذا اعمل ؟ انا جائعة .. !! اسرتی فقیرة !                         چكار كنم ؟ من گرسنه ام . خانواده ام فقیرند .

فی هذه الحظة                                             در این لحظه

سمعت صوتا ..                                             صدایی شنید

فخرجت من الكوخ                                          پس از كلبه خارج شد

ایتها الطفلة ! هل تقدرین علی عمل ؟                  ای دختر بچه! آیا میتوانی كاری انجام دهی؟

                                                                                ( آیا قادر به انجام كاری هستی ؟ )

انا .. انا ... نعم .. حتما .. انا قویة .                          من .. من ..بله .. حتما . من نیرومندم .

سرح الاغنام صعب. انتِ طفلة .                           چراندن گوسفندان سخت است . تو بچه ای ..

لا . لا .. سیدی .. انا اقدر !                                نه .. نه .. سرورم .. من میتوانم .

فی الصحراء                                                 در بیابان

فجاة                                                         ناگهان

فقدتُ نعجة !                                              میشی را گم كردم !

این ذهبت ؟                                               كجا رفت ؟

هل اكلها الذئب ؟                                        آیا گرگ او را خورد ؟ (خوردش ؟)

آه ...      ماذا افعل ؟                                   آه ... چكار كنم ؟

ذهبت بسرعة .. فوجدتها بین الاعشاب                    به سرعت رفت  .. پس اورا بین گیاهان (علف ها )یافت .

ولكن فی غیابها جاء الذئب و سرق نعجة .                 واما در نبودنش گرگ آمد و میشی را دزدید .

رجعت الی القریة باكیة !                                      گریان به روستا برگشت .

وقالت ... ما غفلتُ ! ما كسلتُ ! ماتركتُ الاغنام !

                                            وگفت : غفلت نكردم . تنبلی نكردم . گوسفندان را رها نكردم (ترك نكردم) .

فی البیت                                                درخانه

سیدی .. سیدی ... الذئب .. الذئب ..                       سرورم .. سرورم .. گرگ .. گرگ

ماذا ؟                                                             چی ؟

الذئب ..  عفوا..... سیدی ..                                   گرگ .. ببخشید ... سرورم

انتِ لا تعملین بدقة .. ولا ترجعین فی الوقت المحدد      

                                                   تو به دقت و دقیق كار نمی كنی و در زمان معین بر نمی گردی

و ضرب الطفلة بشدة                         و كودك را به شدت زد .

وصل الخبر الی النبی (ص)                   خبر به پیامبر (ص ) رسید .

فحزن شدیدا                                     پس به شدت ناراحت شد

ایها الرجل ! اتقدر الطفلة علی مواجهة حیوان وحشی ؟ اتطلب شیئا محالا ؟

                       ای مرد! آیا یك بچه قادر به رویارویی با حیوانی وحشی است ؟ آیا چسزی غیر ممنكن میخواهی ؟

خجل الرجل و...                      مرد خجالت كشید و ..

جاءت الطفلة و آثار الدموع علی عینها .               كودك آمد درحالی كه نشانه های اشك ها بر روی چشمانش بود .

فنظر النبی (ص) الی الرجل...                              پس پیامبر (ص ) به مرد نگاه كرد ..

ثمّ قال : انّ خدمكم اخوانكم ..                             سپس گفت : قطعا خدمتكاران شما برادران شما هستند .

فخجل الرجل شدیدا و ندم كثیرا علی عمله .             

                                           پس مرد به شدت خجالت كشید و بر (به خاطر ) كارش بسیار پشیمان شد .

دانش آموز نمونه:

از خودش می پرسه :

     كلمه اخوان چه نوع كلمه ای است ؟ با كلمه اَخـَوان چه فرقی داره ؟ با كلمه اخوة چی ؟

     كلمه تقدر و تطلب هر كدوم چی هستند ؟ چه صیغه ای هستند ؟

     ضمیر ها كه به اكل و وجد چسبیده چه نقشی رو در جمله ایفا می كنند ؟

    مترادف كلمه اسرة چه كلمه ای است ؟

    بر سر فعل ماضی چه كلمه ای اومده و چه تغییری ایجاد كرده ؟

   بر سر فعل مضارع چی ؟

    اگر بخواهیم بگیم : نخواندم . برنگشتی . نمی روی . بلند نمیشویم  از چه كلماتی استفاده می كنیم ؟

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

لدرس الرابع : درس چهارم

        اصحاب الكهف : اهل غار (البته توجه شود كه این عبارت معمولا به همین شكل به كار میرودبدون ترجمه) 

 فی قدیم الزمان كان الناس فی رغد و رفاه .

                                          درزمان قدیم مردم در وفور آسایش و نعمت و رفاه بودند .

فی یوم من الایام                    در روزی از روزها

سمع الناس : ایها الناس ! ایها الناس                     مردم شنیدند : ای مردم . ای مردم

هذا امر من الملك القاهر ، السلطان القادر (دقیانوس عظیم )

                        این دستوری است از جانب پادشاه قدرتمند و پیروز دقیانوس بزرگ

الشخص الذی یترك عبادة الاصنام جزاؤه القتل .. ایها الناس ..!

                              ای مردم ! فردی كه پرستش بت ها را رها كند مجازاتش كشتن است . 

ومن بعد ذلك الیوم                                  و از بعد از آن روز

ملأ الخوف و الرعب قلوب الناس .               ترس و وحشت دل های (قلب های ) مردم را پر كرد .

بدأ الملك الجبار بصلب المؤمنین والمؤمنات              

                                    پادشاه ستمگر شروع به بدار آویختن مردان و زنان با ایمان كرد .  

وكان فی القصر الملك امیر                      ودر كاخ پادشاه شاهزاده ای بود

هو مومن لایعبد الا الله                           او شخصی با ایمان است كه به جز خدا را نمی پرستد

الهی انا عبدك الضعیف .                          خدای من ! من بنده ضعیف و ناتوان توام .

ارحم و انصر هؤلاء المومنین و المومنات .            رحم كن و این مردان و زنان با ایمان را یاری كن .

اجعل عاقبة امرنا خیرا .                                سرانجام كار ما را نیك قرار بده . ( مارا عاقبت به خیر گردان )

وبعد مدة فی قصر الملك                              و بعد از مدتی در كاخ پادشاه

جاء احد الوشاة و قال للملك                         یكی از سخن چینان آمد و به پادشاه گفت

ایها الملك العظیم !                                     ای پادشاه بزرگ !

انّ الامیر و اصدقاءه                                   بدرستیكه (همانا) شاهزاده و دوستانش

خارج المدینة الان                                    هم اینك بیرون شهر هستند

هم مشغولون بعبادة الله و یسجدون له .

                                               آنها مشغول پرستش خدایند و برای او سجده می كنند .

غضب الملك بشدة و امر وزیره :                  پادشاه شدیدا خشمگین شد و به وزیرش دستور داد:

ایها الوزیر !                                      ای وزیر !

ابحث عن الامیر !                              به دنبال شاهزاده بگرد !

اسجن هؤلاء المتمردین !                    این سركشان (شورشیان ) را زندانی كن !

امنع عنهم الطعام و الشراب .              غذا و نوشیدنی را از ایشان دریغ كن (منع كن)

اصلبهم غدا فی جذوع النخل .                فردا آنها را برتنه های درخت خرما به دار بیاویز .

ابنة الملك قلبها مع هؤلاء المومنین                 دختر پادشاه قلبش با این مردان  باایمان بود

جاءت فی اللیل و بیدها مفاتیح السجن ..           در شب هنگام آمد درحالی كه كلیدهای زندان در دستش بود ...

یا امیرة ! كیف دخلتِ هنا ؟                      ای شاهزاده خانم! چگونه وارد اینجا شدی ؟

بسهولة .. انّ الله معنا .                         به راحتی .. قطعا خدا همراه ما است .

ولكن .. ارجعی بسرعة و اذهبی من هنا .. انتّ فی خطر !

                 ولی .. سریع برگرد و از اینجا برو ... تو در خطر هستی

لا .. لا .. اخرج  مع اصدقائك .                      نه .. نه .. با دوستانت خارج شو

اخرجی .. اتركی السجن ..                       خارج شو .. زندان را ترك كن ..

ولكن .. الخطر قریب .. انتم علی وشك الاعدام !

                   ولی ... خطر نزدیك است ... شما در شرف اعدام هستید !

فهرب الجمیع من السجن و ذهبوا الی كهف ..

                  پس همگی از زندان فرار كردند و به غاری رفتند ...

فوقع ما وقع ...                       پس شد آن چه شد .. ( این همون قصه ما به سر رسید خودمونه )

دانش اموز نمونه : 

باید بگه :

چه تغییراتی در فعل های مضارع ایجاد شدند ؟

كلمه اَخرجُ و اُخرجْ چه تفاوتی دارند با هم ؟

كلمه مشغولون چه نوع كلمه ای است ؟

اگر فعل است زمان و صیغه اش چیه ؟ كلمه اَصلبْـهم اگر بشه اَصلبُـهم معنیش چی میشه ؟

عبارت الهی انا عبدك الضعیف اگر جمع بسته بشه چی میشه ؟

و ده ها سوال دیگر كه میتوانید از متن درس استخراج كرده و از خودتان بپرسید .

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

           الدرس الخامس : درس پنجم

                                      البستان المحروق : باغ سوخته

هذا البستان کبیر . الاشجار مثمره .... الفواکه کثیره ... التفاح ... الرمان .... الاعناب ..

          این باغ بزرگ است . درختان میوه دارند . میوه ها بسیارند . سیب . انار . انگور

 

صاحب البستان شخص کریم یحّب الفقراء .

                 صاحب باغ شخص بخشنده و بزرگواری است که فقیران را دوست دارد .

 

فی البستان                      درباغ

 

اعزائی ! إجمعوا الفواکه . احملوا لاسرتکم .

                عزیزانم ! میوه ها را جمع کنید . برای خانواده تان ببرید .

 

عزیزاتی ! إجمعن الفواکه ... احملن ..

                     عزیزانم ! میوه ها را جمع کنید . ببرید....

 

فی یوم من الایام                               در روزی از روزها

 

مرض صاحب البستان ... فطلب ابناءه و قال :

                    صاحب باغ مریض شد ... پس پسرانش را خواست و گفت :

 

یا اولادی ! ارحموا الضعفاء ! اعملوا لله

                       ای پسرانم ! به ضعیفان و ناتوانان رحم کنید . برای خدا کار کنید .

 

افتحوا باب البستان للبوساء . فانّ الثروه فانیه .

                درب باغ را برای بینوایان باز کنید . پس قطعا ثروت از بین رفتنی است .

 

بعد وفاه الوالد                                  بعد از مرگ پدر

 

الابن الاول : هذا البستان لنا.                    پسر اول : این باغ برای ما است .

 

الثانی : نعم .. هذا حقنا و لا حق للآخرین فیه .

              دومی : بله . این حق ما است و دیگران هیچ حقی در آن ندارند .

 

الثالث : العمل بوصیه الوالد واجب .

                      سومی : عمل کردن به سفارش و وصیت پدر واجب است .

 

اعملا بوصیه . اشکر الله علی هذه النعمه .

                    به وصیت عمل کنید . خدا را برای این نعمت شکر کنید .

 

اجعلا حقا للسائل و المحروم .                   حقی را برای فقیر و بینوا و محروم قرار دهید .

 

ولکن .... ما قبلا                                   ولی ..... نپذیرفتند . (قبول نکردند)

 

وفی بیوت البوساء                           و در خانه نیازمندان

 

نحن ما اکلنا شیئا  منذ مده یا اماه .

                              ایمادر ما مدتی است چیزی نخورده ایم .

 

اعزائی ! اصبروا... اصبروا.. غدا نذهب الی البستان

                 عزیزانم . صبر کنید.. صبرکنید ... فردا به باغ می رویم .

 

فی البستان                               در باغ

 

الولدان : اخرجوا ... اخرجوا .. اترکوا ارضنا ... هذا البستان لنا ... اخرجن ... اذهبن ... اترکن .

           دو پسر : بیرون روید . بیرون روید . زمینمان را ترک کنید . این باغ برای ما است .

                                          بیرون بروید . بروید . ترک کنید .

 

فعلم الله سوء نیه الولدین .

                 پس خداوند نیت بد دو پسر را دانست .

 

صباح الیوم التالی                         صبح روز بعد

 

ذهب الاولاد نحو البستان ... اخذتهم الحیره

                  پسرها به سوی باغ رفتند .... حیرت و تعجب آنها را فرا گرفت .

 

کیف یمکن ؟ لا... لا ..

                          چگونه ممکن است ؟ نه...نه ...

 

بچه خوبه . کیه ؟ کیه ؟

به من بگو ببینم :

۱- چرا در بخش لا حق ....  در ترجمه اومده : هیچ حقی ....

۲- ولد به معنی فرزند یا پسر .در جاهاییتبدیل به مثنی شده . اولا بگید کجاها ؟ دوما بگید چرا در یک جا با (ان) و در جای دیگر با (ین) اومده ؟

۳- جملات این درس همشون دارند امر میکنند . چه تفاوتی تو حرکت ها مشاهده میشه .

۴- چند تا فعل ماضی تو این درس است . میتونید به امر تبدیلشون کنید ؟

میدونید که مابقی سوالات رو خودتون میتونید در بیارید . ببینم چی از مغزتون تراوش میکنه؟

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 16:9  توسط محمد.راميار  |